افزونه Duplicate Post

ایجاد کپی از نوشته ها و برگه های موجود در سایت می تواند در بسیاری موارد مفید باشد. شما می توانید از کپی به عنوان قالبی برای نوشته های آینده یا به عنوان مرجع هنگام طراحی مجدد وب سایت استفاده کنید. همچنین ممکن است محتواهای سایت شما شباهت زیادی به هم داشته باشند. شما می توانید یک نوشته یا برگه استاندارد ایجاد کرده و از آن به عنوان قالبی برای نوشته های بعدی استفاده کنید. با کپی کردن نوشته لازم نیست هر بار که می خواهید محتوایی ایجاد کنید، ساختار…

ادامه