چلیپا.نت  اقدام به فروش خدمات و کالاها و … نموده و از تولیدکنندگان داخلی حمایت میکند .